// Robot Solutions : Load&Unload

ชุดโรบอทสำหรับงานออโตเมชั่นร่วมกับเครื่องจักร ประเภทอื่น อาทิเช่น CNC Lathe, CNC Machining Center หรือ Press Machine เป็นต้น

โดยทั่วไปจะทำงานได้หลากหลาย แล้วแต่ความต้องการของลูกค้า

ชิ้นงานจากเครื่องนี้

DESCRIPTION